• Aktuality

Aktuality

6. prosince 2021

Na základě zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční  činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo vyhlášeno tzv. milostivé léto. Akce milostivé léto má pomoci fyzickým osobám, které mají dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu vymáhaný soudním exekutorem, splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem.


Využít tzv. milostivé léto je možné v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. V tomto období může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a náklady exekuce ve výši 750 Kč + DPH. Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další náklady exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. 1. 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál. 


 


Milostivé léto lze využít při splnění všech těchto podmínek:


-     dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,


-     povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,


-     oprávněným (věřitelem) je Česká republika, státní příspěvková organizace, veřejná výzkumná organizace, veřejná vysoká škola, a další subjekty uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. a


-     platba bude připsána na účet soudního exekutora nejpozději do 28. 1. 2022.


 


Akce milostivé léto neprobíhá automaticky. Je nutný proaktivní přístup dlužníka a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci.

 


V dané věci je nutné kontaktovat exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny.Další informace, stejně jako vzor dopisu soudnímu exekutorovi jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/


Další podrobnosti jsou uvedeny např. na  https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto


 Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám