• Kalendář

Kalendář

Aktuální témata vysokoškolského poradenství - kurz pro VŠ poradce

Kurz je určen k dalšímu vzdělávání vysokoškolských akademických i neakademických pracovníků, kteří působí na vysoké škole v roli poradců či studijních referentů a chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, které potřebují k výkonu své práce. Kurz je primárně určen pracovníkům těch vysokých škol, které se podílejí na rozvojovém projektu Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR, jmenovitě ČVUT, JČU, Mendelu, MU, SLU, UHK, UJEP, UK, UPCE, UPOL, UTB, VFU, VŠE, VŠPJ, VUT a ZČU. Pro zaměstnance těchto vysokých škol není kurz zpoplatněn.


Jednotlivé části kurzu zpracoval tým lektorů, mezi nimiž jsou odborníci z několika fakult Univerzity Karlovy a z dalších vysokých škol (VŠE, MU), na některých částech se podíleli specialisté z praxe.


Kurz se skládá z 5-ti modulů. Úvodní modul seznámí posluchače s požadavky kladenými na účastníky kurzu, cílem a obsahem kurzu, očekávanými výsledky učení, organizací studia a zároveň poskytne účastníkům úvod do tématu vysokoškolského poradenství. Další moduly se věnují čtyřem základním typům poradenství.


Požadavky


Tento kurz předpokládá u účastníků základní znalosti alespoň některé části z problematiky poradenských služeb. Předpokládá se, že účastníci kurzu pracují na vysoké škole na různých pracovních pozicích, např. učitelé, tutoři, pracovníci studijních oddělení, pracovníci poradenských center atd.


Termíny a místo konání


Prezenční část kurzu proběhne v datech 6. 11 a 27. 11. 2015 vždy od 10:00 do 15:30. Distanční výuka kurzu v prostředí Moodle UK bude probíhat od 10. 11. 2015 do 8. 1. 2016.


Cíl kurzu


Cílem kurzu je rozšířit znalosti a zlepšit dovednosti a kompetence, které zaměstnanci vysokých škol potřebují k vykonávání své práce.


Obsah kurzu


Kurz obsahuje 5 modulů, které se dělí do dalších kapitol a podkapitol. Moduly jsou zaměřeny na následující témata:


- úvod do vysokoškolského poradenství

- studijní poradenství (garant Mgr. Silvie Nedvědová)

- psychologické poradenství (garant PhDr. Vendula Junková)

- kariérové poradenství (garant PhDr. Hana Urychová)

- speciální poradenství (garant PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.)


Výsledky učení


Absolvent kurzu by měl porozumět:


- významu poradenských služeb v kontextu rozvoje univerzit

- významu poradenských služeb pro studenty v procesu studia

- druhům a typům poradenských služeb

- diverzifikaci metod poradenských služeb vzhledem k cílovým skupinám

- roli poradce, průběhu poradenského procesu


Doba studia


Celková doba studia je 50 hod. K tomu je nutno připočítat čas strávený s dobrovolnými úkoly a závěrečným testem.


Kontrola studia


U distanční formy studia se předpokládá samostudium účastníka. Pro kontrolu studia slouží účastníkům kontrolní otázky, které nejsou povinné. Pro úspěšné ukončení kurzu je nutno absolvovat závěrečný test.


Osvědčení


Úspěšným absolventům bude předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na UK.


Shrnutí


Autoři kurzu jsou si vědomi, že kurz neobsahuje všechna témata, která s činností poradců a dalších vysokoškolských pracovníků souvisí. Témata obsažená v tomto kurzu byla vybrána na základě koncenzu odborníků z několika vysokých škol, které se podílejí na realizaci projektu Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR.


Začátek akce 6. listopadu 2015 v 10:00
Konec akce 10. prosince 2015 v 22:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora petr.klapal@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=281
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám