Realizované projekty

Celostátní popularizační aktivita založená na formátu Science slam jakožto platforma pro popularizaci vědy a výzkumu a komunikaci s cílovými skupinami

Science slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Před samotnou soutěží se vědci účastní workshopu prezentačních dovedností, které pak mají co nejlépe využít ke svému vystoupení. Z vědců se tak stávají vlastně herci a z publika porota, která rozhoduje o nejlepších.


Vítězové domácích (školních) kol se pak účastní meziuniverzitní soutěže a turné po školách a dalších reprezentativních akcích po celé České Republice. Mohou tak veřejnosti ukázat, že věda a výzkum mají své místo na této planetě a že se tu stále děje něco nového a zajímavého, co lze sdělit laické veřejnosti v jednoduché a zábavné podobě.


Samotná prezentace trvá šest minut a není dovoleno používat audiovizuálních pomůcek. Mimo to se však kreativitě meze nekladou. Pojďte nám tedy pomoci ukázat veřejnosti novinky a zajímavá zákoutí z oblasti vědy a výzkumu.


Ukončené projekty:

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich potřebnost pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých pracovištích jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a vývojem trhu práce. Nedílnou součástí projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.IPSC se ve svých aktivitách zaměřuje na praktické semináře, které posilují tzv. měkké dovednosti. Semináře jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům univerzity. Zahrnují jednodenní, vícedenní workshopy, ale také 3-měsíční e-learningový kurz zaměřený na projektové řízení. Sledujte naší nabídku v aktualitách!Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Projekt přispívá k rozšíření a zkvalitnění vysokoškolských poradenských služeb na základě využití nástrojů strategického plánování s důrazem na inovativní prvky. Vysokoškolské poradenství se stejně jako poradenství mimo oblast vysokých škol musí vyvíjet, snažit se reagovat na potřeby klientů (studentů) s cílem inovovat a cíleně směřovat, či dle potřeb rozšiřovat služby kariérního, psychologického a studijního poradenství. Projektu se účastnilo celkem 16 veřejných vysokých škol, koordinátorem byla Masarykova univerzita.


Studenti radí studentům

Služba Studenti radí studentům je forma tutoringu založená na podpoře studentů vyšších ročníků s adaptací na nové prostředí nastupujícím studentům prvních ročníků. V roce 2011 Informační, poradenské a sociální centrum připravilo metodiku služby a iniciovalo její pilotní vyzkoušení na čtyřech vybraných fakultách. Podle stanoveného harmonogramu byli vytipováni a proškoleni fakultní studentští tutoři, kteří byli se zahájením akademického roku po dobu zimního semestru nově nastupujícím studentům k dispozici a poskytovali konzultace ve vymezených oblastech.  Zejména na Pedagogické fakultě byl systém tutoringu kvalitně nastaven a služba je opakovaně nabízena, využívána a dobře hodnocena. IPC v kontextu rozšiřování a zvyšování nabídky poradenských služeb studentům usiluje o trvalý rozvoj a posilování služby tutoringu na UK.


E-learningový kurz Projektové řízení

V zimním semestru roku 2012 uspořádalo Informační, poradenské a sociální centrum (IPSC) první, pilotní, běh e-learningového kurzu Projektové řízení. E-learningový kurz s možností kontaktu s tutorem v rozsahu přibližně 40 hodin je svou formou určen i studentům se speciálními potřebami a to i s handicapem v oblasti zrakové nebo sluchové. Frekventanti pilotního běhu kurzu kromě možnosti absolvovat kurz čistě formou e-learningu kladně hodnotili bezproblémovou komunikaci s lektorem.

Další běh kurzu bude zahájen v průběhu programu Absolvent v dubnu 2013. Zájemci o e-learningový kurz se mohou v rámci programu Absolvent zúčastnit i prezenčního semináře věnovaného tématu projektového řízení.


Rozvoj kompetencí a informační podpora doktorandů na UK

Projekt pro rok 2013 je zaměřen na podporu doktorandů a post doktorandů na Univerzitě Karlově. Zahrnuje rozvoj informačních služeb, dále nabídku vzdělávání, kde kurzy, semináře a workshopy jsou zaměřeny na rozvoj vybraných kompetencí využitelných jak mezioborově při studiu i vědecké práci, tak ve zvolené profesi. Zaměřuje se také na podporu mobilit a rozvoj poradenských služeb. Na Univerzitě Karlově v současné době studuje přes 8 tisíc doktorandů, ve 144 programech PhD. studia, v prezenční i kombinované formě.Poslední změna: 28. duben 2020 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám