Dotazy

Níže naleznete výběr zodpovězených dotazů, které uchazeči o studim mívají nejčastěji.

Neváhejte se zeptat!

Napište váš dotaz na e-mail  a jako předmět, prosíme, uveďte Informační týden.


Často kladené dotazy

Přijímačky

Přihlášky

Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči ze zahraničíStudijní nabídka

2020/2021

Stáhnout PDF (3,2 MB)


Přehled všech otvíraných bakalářských, magisterských studijních programů/oborů v českém jazyce v prezenční, kombinované a distanční formě, přípravné programy a dny otevřených dveří.


Přijímačky

Chtěl/a bych studovat na UK, kde najdu přehled oborů a podmínky přijímacího řízení?

Kompletní přehled letos otevíraných bakalářských a magisterských programů a oborů, včetně podmínek přijímacího řízení naleznete na: http://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Kromě obecných podmínek přijímacího řízení na jednotlivých fakultách zde najdete i popis přijímací zkoušky na jednotlivé obory, doporučenou literaturu, popř. odkaz na přípravný kurz,  i uplatnění absolventů. Informace o oborech, které budou vyhlášeny dodatečně, budou k dispozici na webových stránkách jednotlivých fakult včetně zveřejnění termínů podání přihlášek, průběžně je budeme doplňovat i na stránkách UK Pointu.


Jak se můžu přihlásit?

Na stránce http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ použijte modré tlačítko "Založení nové přihlášky". Pakliže vámi vybraná fakulta vyžaduje nějaké materiály i písemnou formou, pak je tento požadavek popsán v podmínkách přijímacího řízení v popisu oboru.


Přihlášek si můžete podat libovolný počet. Lhůtu pro podání přihlášek stanovil rektor UK na 29. 2. 2020 nebo 31. 3. 2020.


Je třeba podat více přihlášek ke studiu v několika oborech na jedné fakultě, popř. ke studiu jednoho oboru v různých formách studia?

Ano. Pro každý program/obor studia je nutné podat samostatnou přihlášku nehledě na to, na které fakultě je vypisován. Totéž platí pro přihlášení se do různých forem studia (prezenční/kombinovaná) jednoho programu/oboru – pro každou formu studia musí být podána samostatná přihláška.


Můžu konat přijímací zkoušku, když v době podání přihlášky nemám složenu maturitní zkoušku?

Ano, zkoušku můžete konat. Doklady nutné pro ověření, zda byly splněny podmínky přijímacího řízení, lze předkládat až do 30. září 2020, uchazeči konající maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období mohou předkládat maturitní vysvědčení až do 22. října 2020.


Můžu konat přijímací zkoušku, když v době podání přihlášky na navazující magisterské studium nemám dokončeno bakalářské studium?

Ano, zkoušku můžete konat. Doklady nutné pro ověření, zda byly splněny podmínky přijímacího řízení, lze předkládat až do 30. září 2020.


Přijímá UK ke studiu některých oborů na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách od společnosti SCIO?

Národní srovnávací zkoušky SCIO využívají v přijímacím řízení na některé studijní obory – Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.


Bližší informace naleznete na stránkách jednotlivých fakult:


Má vliv prospěch ze střední školy a výsledky maturity na výsledek přijímacího řízení?

Některé fakulty v přijímacím řízení bonifikují prospěch či výsledky maturitní zkoušky, u jiných je to jedna z podmínek pro přijetí upuštění od přijímací zkoušky (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky). Vždy důkladně prostudujte podmínky přijímacího řízení dané fakulty a oboru. Kromě toho o co a jakou cestou můžete žádat, věnujte také pozornost termínům, do kdy potřebné žádosti podávat!


Existuje náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky?

Ano. Povolení náhradního termínu je plně v kompetenci děkana fakulty. Uchazeč tento termín může využít pouze ve výjimečném případě (např. nemoc doložená lékařským potvrzením). Písemná žádost musí být doručena do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole je důvodem k povolení náhradního termínu. Datum náhradního termínu je zveřejněn v Podmínkách přijímacího řízení po vybrání dané fakulty.


Existuje možnost být přijat ke studiu na UK bez vykonání přijímacích zkoušek?

Ano, některé fakulty přijímají uchazeče na základě upuštění od přijímací zkoušky (tzv. přijetí bez přijímacích zkoušek) – týká se vybraných studijních oborů bakalářského a navazujícího magisterského i magisterského studia při splnění určitých podmínek. Konkrétní informace jsou k dispozici v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok, najdete je jak na domácích stránkách jednotlivých fakult, tak na stránkách univerzity v obecných podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult nebo pod konkrétními obory.


Je možné připravit se k přijímací zkoušce prostřednictvím přípravných kurzů nebo modelových otázek?

Ano. Jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ jsou určeny přípravné kurzy (programy), ale také lze využít i některé další zájmové programy celoživotního vzdělávání (CŽV). Tyto programy mohou přinést mnoho zajímavých nebo aktuálních informací vztahujících se ke zvolenému oboru, ale často nejsou zaměřeny na poskytnutí systematického přehledu učiva. Podrobné a aktuální informace k přípravným kurzům pořádaných na Univerzitě Karlově naleznete zde.


Modelové otázky, které některé fakulty vydávájí,  lze zakoupit přímo na jednotlivých fakultách (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni).


Přihlásila jsem se ke studiu více studijních oborů na více fakultách UK. Nebudou se termíny přijímací zkoušky krýt?

Nemělo by se to stát, snažíme se organizovat přijímací řízení v rámci univerzity tak, aby se termíny přijímacích zkoušek u podobných oborů nekryly. Situaci, kdy dojde k překrytí daných termínů ale nelze vyloučit. Termíny přijímacích zkoušek naleznete u jednotlivých fakult v Podmínkách přijímacího řízení.


Jak zjistím výsledky přijímacího řízení?

V rámci aplikace Podmínky přijímacího řízení se po "Přihlášení" v pravém horním rohu a stisknutí modrého tlačítka "Moje přihlášky" dozvíte výsledky, které budou přiřazeny k jednotlivým, vámi podaným, přihláškám. Naleznete zde také informace o odvolacím řízení.


Právo nahlížet do materiálů o přijímacím řízení (včetně testů přijímacího řízení) má uchazeč až po oznámení rozhodnutí. Širší veřejnosti tyto informace nejsou přístupné. 


Mohu v odvolání požádat o přijetí do kombinované formy studia, pokud jsem se původně hlásil do prezenční formy?

Ne, není to možné. Přijmout lze uchazeče jen do té formy studia, kterou má uvedenu v přihlášce.


Jaký je vlastně rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia?

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy rozlišuje kromě prezenční (denní) formy studia i formou kombinovanou a distanční. Distanční formou jsou zajišťovány pouze některé předměty, nikoli ucelený studijní program „Při prezenční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací, konzultací a dalších podobných forem výuky, které se konají podle pravidelného, zpravidla týdenního, rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Při distanční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá multimediální formou výuky a učitelé jsou během studia trvale nebo převážně odděleni od studentů. Při kombinované formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá formou, v níž se uplatňují principy prezenčního i distančního studia.“ (Studijní a zkušební řád UK) Organizace studia v kombinované formě se na jednotlivých fakultách liší. Zjednodušeně se dá říci, že kombinovaná forma studia nahrazuje dřívější tzv. dálkové studium na VŠ. Výuka většinou probíhá formou bloků přednášek organizovaných několikrát za semestr určený den v týdnu, často o víkendech. Bloky přednášek bývají doplněny dalšími formami vzdělávání. Někdy jde o kombinaci s distanční formou vzdělávání, někdy o doplnění individuálními konzultacemi, případně o návštěvu vybraných přednášek společně s denními studenty. Zkoušky se konají zpravidla v pracovních dnech. Nejlepší představu lze získat nahlédnutím do rozvrhů pro kombinované studium na webových stránkách konkrétní fakulty nebo přímo do rozvrhu vybraného oboru.


Pokud úspěšně vykonám přijímací zkoušky v roce 2020, budu moci požádat o odklad nástupu ke studiu až od roku 2021 např. z důvodu možnosti pobytu v zahraničí?

Bohužel, nic takového jako odklad nástupu neexistuje.


Přihlášky

Jak podat elektronickou přihlášku?

 1. Nejprve si pozorně přečtěte podmínky přijímacího řízení na webových stránkách fakult nebo v univerzitní aplikaci Podmínky přijímacího řízení. Najdete zde přesné a konkrétní informace o potvrzeních, dokladech a dalších požadavcích, které jsou specifické pro danou fakultu a obor.

 2. Zkontrolujte, zda máte na počítači nainstalovaný prohlížeč souborů PDF (např. Adobe Reader).

 3. Na stránce https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ použijte tlačítko „Založení nové přihlášky“.

 4. Následně budete vyzváni k provedení registrace – vyplněním registračního e-mailu. Na vyplněnou e-mailovou adresu vám bude odeslán mail s odkazem pro potvrzení registrace a vyplnění hesla.

 5. Po vyplnění hesla k registračnímu e-mailu budete vyzváni k vyplnění osobních údajů a pak k vlastnímu založení přihlášky.

 6. Po vyplnění všech povinných údajů bude zobrazeno tlačítko „Uložit přihlášku“. Pokud jste omylem nevyplnili správně všechny povinné údaje – bude zobrazeno hlášení:

  Nevyplnili jste všechny povinné údaje nebo některé údaje obsahují neplatné hodnoty.

  Nesprávně vyplněno. Zkontrolujte, zda políčka nejsou povinná a zda obsahují data ve správném formátu.

  Je třeba překontrolovat přihlášku a doplnit/opravit údaje, které budou zobrazeny červeně a pak opět „Uložit přihlášku“.

  Pokud údaje nedoplníte – přihláška se neuloží. (V této fázi není nutné mít ještě uloženy přílohy k přihlášce.)

 7. Pokud uložení přihlášky správně proběhne – bude zobrazeno hlášení:

  Nová přihláška byla úspěšně uložena do systému. Nezapomeňte, že aby byla přihláška platná, je nejprve nutné ji odeslat.

  Pod tímto hlášením budou zobrazeny základní údaje o přihlášce a podrobnosti je možné zobrazit rozkliknutím ikony „+“.

  Také je třeba věnovat pozornost hlášení pod přihláškou, kde jsou uvedeny pokyny příslušné fakulty k podávání přihlášek.

 8. K takto uložené přihlášce se můžete kdykoliv vrátit. Na stránce https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ použijete modré tlačítko „Přihlásit se“ a do sekce „Přihlášení pro uchazeče o studium“ vyplníte svůj registrační e-mail a heslo.

 9. Po přihlášení najdete svou uloženou přihlášku pod volbou „Moje přihlášky“ .

 10. Až bude mít přihlášku kompletní (tedy včetně příloh) – je třeba použít tlačítko „Odeslat“. Tím bude přihláška odeslána na studijní oddělení a dále ji nebudete již moci editovat. Stav přihlášky se změní z „otevřená“ (ikona – žluté desky) na „odeslaná“ (ikona – modrá vlaštovka).V řádu dnů se stav přihlášky opět změní a to z „odeslaná“ na „Přijata studijním oddělením“ (ikona – razítko).

 11. Po úspěšném odeslání přihlášky je třeba uhradit administrativní poplatek dle pokynů, které se u přihlášky zobrazí (pro jednotlivé fakulty se mohou lišit).

 12. Po zaplacení je třeba nějaký čas vyčkat, neboť proces párování přihlášek a došlých plateb vyžaduje určitý čas. Až se stav vaší přihlášky změní na „zaplacena“ (ikona – zelené zatržítko) – znamená to, že byl proces podání přihlášky úspěšně ukončen.


Co když nemám rodné číslo?

Tato situace se vás týká tehdy, jste-li cizinec nebo občan Slovenské republiky, který se narodil po 1. 1. 1993. V tomto případě využijte druhé možnosti, která RČ nevyžaduje.


Jak odeslanou přihlášku opravit?

Pokud jste přihlášku již uzavřeli a odeslali, pak již nelze přímo v elektronické verzi nic měnit. O změně informujte studijní oddělení dané fakulty.


Musím spolu s přihláškou doložit potvrzení od lékaře?

Potvrzení od lékaře se vyžaduje pouze v případě těch oborů, u kterých je tento požadavek výslovně uveden ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení.


Jak se dozvím výsledky?

V rámci aplikace Podmínky přijímacího řízení se po "Přihlášení" v pravém horním rohu a stisknutí modrého tlačítka "Moje přihlášky" dozvíte výsledky, které budou přiřazeny k jednotlivým, vámi podaným, přihláškám. Naleznete zde také informace o přezkumném řízení. 


Zapomněl jsem své heslo.

V přihlašovacím okně klikněte na Zapomenuté heslo, vyplňte váš registrační email a postupujte dále dle instrukcí.


Uchazeči se speciálními potřebami

Mohu si jako uchazeč se speciálními potřebami zvolit ke studiu libovolný studijní obor?

Cílem činnosti Univerzity je zpřístupňovat uchazečům o studium se zdravotním postižením co největší počet studijních programů a oborů. Nicméně v kompetenci garantů jednotlivých studijních programů je stanovovat speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium, které jsou nutné pro řádné plnění studijních povinností, popř. výkon vlastní profese. Informace ke studijnímu oboru/programu vám může poskytnout kontaktní osoba na dané fakultě nebo pracovníci Centra Carolina. Pro představu v loňském roce studovali na UK studenti se zdravotním postižením ve více než 273 oborech.


Mohu jako uchazeč o studium se speciálními potřebami požádat o jiný formát přijímací zkoušky? Co mám pro to udělat?

V první řadě je nutné říci, že každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Řádem přijímacího řízení Univerzity, aby byl ke studiu přijat. S ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky však může požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Ta nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení přijímací zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), přítomnost tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a technologií apod. Pokud uchazeč o studium takovou modifikaci požaduje, musí tuto skutečnost uvést v přihlášce ke studiu do příslušné kolonky.


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky pak doloží lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Vyjádření lékaře nebo odborného pracoviště by mělo obsahovat bližší specifikaci potřeb uchazeče v kontextu přijímacího řízení a návrh jeho odpovídající modifikace. Po přijetí takovéto přihlášky studijní oddělení neprodleně informuje kontaktní osobu fakulty, která prozkoumá ve spolupráci s příslušným proděkanem žádost o modifikaci přijímací zkoušky. Kontaktní osoba posléze naváže s uchazečem o studium osobní kontakt, zjistí povahu a rozsah specifického nároku a navrhne ve spolupráci s příslušným proděkanem, katedrou či ústavem modifikaci přijímací zkoušky. Obecně platí, že navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu jen v nejmenší nutné míře. Dále se také ověřuje připravenost uchazeče o studium využívat standardních technologií, které jsou pro překonání daných specifických bariér k dispozici (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost českého znakového jazyka nebo hmatového písma apod.). Uvedený postup je třeba realizovat vždy tak, aby byl v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity a případnými navazujícími fakultními vnitřními předpisy nebo opatřeními.


Poskytuje UK uchazečům o studium osobní asistenci?

Univerzita neposkytuje uchazečům o studium osobní asistenci podle Zákona č. 108/2006 Sb. Pokud je však uchazeč ke studiu přijat, jistou alternativu představuje tzv. asistence při studiu jako forma mezistudentské výpomoci. Studenti/asistenti tak svým kolegům poskytují podle společné dohody pomoc s činnostmi, jejichž výkon je komplikovaný v souvislosti s jejich zdravotním znevýhodněním, nejčastěji v podobě pořizování zápisu z přednášek, doprovodu, při přípravě na výuku nebo načítání studijních materiálů. Pomáhající student je za takto poskytnutou službu odměňován formou účelového stipendia. Více informací


Uchazeči ze zahraničí

Jaké jsou možnosti studia na UK pro zahraniční studenty?

Studenti z ciziny včetně Slovenska mohou studovat na UK v českém jazyce (za stejných podmínek jako čeští studenti + některé fakulty vyžadují navíc jazykový certifikát z českého jazyka B2/C1 od uchazečů, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny) nebo si mohou zvolit ze široké škály nabízených anglických studijních oborů, popř. i oborů vyučovaných v německém, francouzském či ruském jazyce. Studijní programy v angličtině jsou dostupné v bakalářském, magisterském i doktorském typu studia. UK také nabízí krátkodobé kurzy (semestrální/roční/letní), jazykové kurzy českého jazyka pro cizince a přípravné kurzy. Studium v v cizím jazce je, na rozdíl od studia v češtině, zpoplatněné. Detailní informace o otevíraných anglických programech najdete v brožurách Bachelor’s and Master’s Programs, PhD. Programs, Study Abroad Programs.


Zahraniční studenti také mohou na UK studovat v rámci široké nabídky výměnných programů, nejvíce zahraničních studentů na UK přijíždí v rámci programu LLP–Erasmus.


Více informací pro zahraniční uchazeče o studium najdete zde.


Přestože jsem cizinec, rád bych studoval na UK v českém jazyce. Kde najdu informace o kurzech českého jazyka pro cizince?

Informace o nabízených kurzech českého jazyka pro cizince na UK najdete zde. Součástí UK je Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP), který pořádá různé typy kurzů češtiny pro cizince (online kurzy + roční / semestrální / letní / individuální kurzy, atd.), možnost složení certifikovaných zkoušek z českého jazyka a roční „přípravné kurzy na VŠ pro cizince“. Pro studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce na UK, je určen intenzivní roční kurs českého jazyka. Více informací o kurzech se dozvíte na stránkách ÚJOPu.


Přihláška ke studiu obsahuje rovněž kolonky IZO a KKOV. Co znamenají a co mám vyplnit jakožto zájemce o studiu na UK ze Slovenska?

IZO je identifikační číslo školy a KKOV, resp. JKOV identifikační číslo oboru. Hlásí-li se uchazeč na UK ze Slovenska, respektive zahraniční střední školy, jako IZO vyplní 999 999 999 a kolonku KKVO, JKVO ponechá prázdnou.


Platí přijímací zkoušky scio i pro slovenské uchazeče o studium v ČR?

Slovenští studenti, kteří se chtějí hlásit na některou ze škol, kde jsou uchazeči přijímáni pouze na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), mohou dnes tyto zkoušky skládat také na území Slovenska např. v Bratislavě, Žilině, Košicích (více na www.scio.cz). Všechny testy v rámci NSZ se skládají v českém jazyce, a to vždy ve stejných termínech jako v České republice.


Dá se na UK studovat medicína v anglickém jazyce?

Ano, Univerzita Karlova má 5 lékařských fakult (tři v Praze, jednu v Hradci Králové a jednu v Plzni). Každá z těchto fakult nabízí šestiletý program „všeobecné lékařství“ v anglickém jazyce. 1. lékařská fakulta v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové také nabízejí pětiletý obor „zubní lékařství“ v anglickém jazyce. Více informací o těchto programech najdete v brožuře Bachelor’s and Master’s Programs. Detailní informace jsou také dostupné na webových stránkách lékařských fakult: 1. lékařská fakulta2. lékařská fakulta3. lékařská fakultaLékařská fakulta v Hradci KrálovéLékařská fakulta v Plzni.


Poslední změna: 13. únor 2020 16:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám