Poradny na fakultách

Do těchto fakultních poraden může přijít kterýkoliv student či zaměstnanec nejen z domovské fakulty, ale po domluvě i z ostatních fakult Univerzity Karlovy. Všechny poradny jsou nabízeny zdarma (Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty nabízí poradny zdarma pouze pro studenty a zaměstnance své fakulty, ostatní jsou za poplatek).


KTF: Fakultní kaplan

Fakulta: Katolická teologická fakulta

Adresa:

Vedoucí úseku:

Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.

Telefon: 220 181 358

Email:

Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.


ETF: Studentský farář

Fakulta: Evangelická teologická fakulta

Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Vedoucí úseku:

Kontaktní osoba: prof. ThDr. Jan Štefan

Telefon: 221 988 317

Email:

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html


Pastorační hodiny:

Čt 13:00–14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)

Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.


HTF: Akademické poradenské centrum pro studenty UK HTF

Fakulta: Husitská teologická fakulta; Katedra psychosociálních věd a etiky

Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Telefon: +420 222 539 230

Email:

Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html


Poskytované služby:


 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,

 • psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • duchovní poradenství pro studenty UK HTF,

 • psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.


Pod Akademickým poradenským centrem také působí:


 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.

 • Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.


1. LF: Online adiktologická poradna

Fakulta: 1. lékařská fakulta

Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Telefon: +420 224 968 208

Email:

Web: http://poradna.adiktologie.cz/


Poradna nabízí:


 • informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),

 • zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,

 • screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků,

 • interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.


1. LF: Psychologická a psychoterapeutická poradna

Fakulta: 1. lékařská fakulta; Ústav humanitních studií v lékařství

Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům) - 2. patro, 128 00 Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)

Email: ,

Web: http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Provozní doba: Dle domluvy


Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha.


Poskytované služby:


 • pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována.


2. LF: Psychologická poradna 2. LF UK

Fakulta: 2. lékařská fakulta

Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Telefon: +420 224 433 456

Email:

Web: http://www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm

Provozní doba: čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)


Poskytované služby:


 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,

 • pomoc při utváření optimálního modelu studia,

 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,

 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,

 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.


3. LF: Studentská poradna 3. LF UK v Praze

Fakulta: 3. lékařská fakulta; Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, budova 19 (SZÚ), 1. vchod, 3. patro

Vedoucí úseku: Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.


Kontaktní osoby:


Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny)

Místnost: 306

Telefon: 267 102 340

E-mail:

Konzultační hodiny:  středa  10–12, 13–16 hod. (po předchozí domluvě emailem nebo tel.)


Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření)

Místnost:305

E-mail:

Konzultační hodiny: úterý 13–15 hod. (po předchozí domluvě emailem)


Služby poradny:

 • pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky

 • studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů,  hledání efektivního studijního stylu

 • poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu

 • poradenství zaměřené na řešení osobních problémů a osobní růst

 • pomoc s odvykáním kouření

 • zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů  (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, farmakologická léčba závislosti na tabáku, apod).


Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ:


LFP: Středisko služeb pro studenty

Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni, Ústav sociálního lékařství

Adresa: Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň – Šafránkův pavilon - Ústav sociálního lékařství

Vedoucí úseku (garanti): doc. MUDr. Libiše Čeledová, Ph.D., Mgr. Bc. Petra Buňatová, MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 337 593 540, +420 337 593 549

Email:

Web: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/263-stredisko-sluzeb-pro-studenty.html

Provozní doba: úterý 13.00 – 14.00 hodin, možno i v jiné dny po předchozí domluvě emailem


Poskytované služby:


 • Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace  ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.


LFP: Studenti se speciálními potřebami

Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni

Adresa: Psychologická klinika

Vedoucí úseku (garanti): Mgr. Bc. Petra Buňatová

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 377 103 101

Email:

Web: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/249-studenti-se-specialnimi-potrebami.html

Provozní doba: úterý 14.00 – 15.00 hodin


Poskytované služby:


 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebami


LF HK: Pedagogicko-psychologická poradna

Fakulta: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové; Ústav sociálního lékařství

Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Telefon: +420 495 816 415

Email:

Web: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniho-lekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna/

Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě


Poskytované služby:

Pedagogicko-psychologická poradna primárně sloužící medikům, bakalářům a doktorandům, sekundárně uchazečům o studium na LF UK, pracovníkům naší fakulty a případně i ostatním zájemcům. Poradna slouží českým i zahraničním studentům. Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Novinkou jsou konzultace prováděné prostřednictvím internetu; v posledním roce jich bylo poskytnuto okolo 150.


 • neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl

 • pedagogicko-psychologické poradenství

 • poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou

 • intra- a interpersonální konflikty, zátěžové situace

 • životní styl, formování životní filozofie

 • konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny


FF: Psychologické poradenské centrum

Fakulta: Filozofická fakulta; Katedra psychologie

Adresa: Revoluční 26, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a)

Vedoucí úseku: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Telefon: +420 221 619 675

Email:

Web: poradna.ff.cuni.cz/PPFF-4.html

Provozní doba: objednání přímo k odborníkovi, kontakty + harmonogram na stránce: http://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-6.html


Poskytované služby:

Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší poradenská služba, která se obecně zaměřuje na:

 • psychologické poradenství, psychoterapeutická péče

 • krizová intervence

 • poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty)

 • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům

 • sociální poradenství

 • personální a kariérové poradenství

 • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)

 • poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky

 • poradenská činnost pro mimofakultní veřejnost


FF: Akademická farnost Praha

Fakulta: Filozofická fakulta; kostel Nejsvětějšího Salvátora,

Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Kontaktní osoba:

Telefon: 724 367 681, 222 221 339

Email:

Web: http://www.farnostsalvator.cz


Poskytované služby:

 • Bohoslužby a svátosti

 • Kurz základů víry

 • Duchovní cvičení

 • Cyklus o manželství

 • Meditace v kryptě

 • Společenství

 • Pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity

 • Umělecké intervence a výstavy

 • Sportovní aktivity

 • Knihovna

 • Schola

 • Program pro rodiny

 • Vysokoškolské katolické hnutí

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění na webu farnosti.


MFF: Kariérní poradenské centrum

Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta

Adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T 140 – T 141, 1.p

Vedoucí úseku: RNDr. Karolína Šolcová

Kontaktní osoba: RNDr. Karolína Šolcová

Telefon: +420 951 552 613

Email: ,

Web: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm

Provozní doba: úterý 9:00–15:00, průběžně celý akademický rok


Poskytované služby:

 • informace o aktuálních stážích v rámci studia i po jeho ukončení

 • aktuální nabídky volných pracovních míst a pozic určených absolventům

 • zprostředkování konzultace u personalisty či psychologa


PedF: Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK v Praze

Fakulta: Pedagogická fakulta; Katedra psychologie

Adresa: Myslíkova 7, Praha 1, pracovna č. 307 - „Poradna", 3. patro

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Kontaktní osoby: kontakty jednotlivých poradců

Telefon: + 420 221 900 544, +420 221 900 522, kontakty jednotlivých poradců viz http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=4.

Email:

Web: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=130

Provozní doba: studenti se mohou obrátit na na konkrétní pracovníky (nejlépe v jejich konzultačních hodinách, případně mailem, pro dohodnutí termínu konzultace)


Poskytované služby:

Katedra psychologie kromě výuky v oborech na PedF zajišťuje pro studenty všech prezenčních i kombinovaných studijních oborů a také pro studenty jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze odborné psychologické služby.

 • poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, problematika studijních problémů, diagnostika osobnostních dispozic

 • psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami, psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení, zvládání studijních problémů, studijní styly

 • zvládání studijních problémů, studijní styly, studenti s Aspergerovým syndromem

 • koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK v Praze - u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně), diagnostika specifických poruch učení u vysokoškolských studentů

 • Vstupní vyšetření specifických poruch učení u vysokoškoláků

  - pro potřeby funkční diagnostiky (aktualizace starších pedagogicko-psychologických zpráv, jsou-li starší než 2 roky, případně nová vyšetření, nebyl-li zatím student diagnostikován)

  - zahrnuje komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření (test inteligence, anamnestický rozhovor, testová baterie: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. a kol. Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008.)

  - je nutné dohodnout s koordinátorkou katedry, K. Špačkovou a příslušnou kontaktní osobou z dané fakulty UK v Praze


PedF: Poradna pro studenty s handicapem

Fakulta: Pedagogická fakulta; Katedra speciální pedagogiky

Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 4. patro, R 469

Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD.

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová

Telefon: +420 221 900 246

Email:

Web: http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna-pro-studenty-s-handicapem

Provozní doba: středa 12.00–14.00 (jiný termín dle telefonické či emailové domluvy)


Poskytované služby:

 • všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty

 • konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu

 • tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad.

 • zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty

 • zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty


FTVS: Psychosociální laboratoř

Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu; Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Telefon: +420 220 172 318, +420 220 172 010

Email:

Web: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-587.html

Provozní doba: dle předchozí telefonické domluvy


Poskytované služby:

 • možnosti psychologické a sociální diagnostiky, výběr osob. Diagnostika psychických schopností a předpokladů

 • využití přístrojové baterie Vienna Test System

 • výběr osob a testování předpokladů ke speciálním činnostem, vypracování psychologických posudků osobnosti, diagnostika sociální atmosféry sportovních družstev

 • individuální psychologické konzul

 • program výcviku sociálně psychologických dovedností


FTVS: Studenti se speciálními potřebami

Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

Telefon: +420 220 172 142

Email:

Web: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-47.html

Provozní doba: Úterý 9:15-10:45


Poskytované služby:


 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebami


Poslední změna: 24. leden 2018 12:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám